waarde

het creëren van waarde

Het gaat in de nieuwe scholenbouw niet om het tegen laagste prijs realiseren van een gebouw dat net voldoet aan alle eisen. Zo goedkoop mogelijk bouwen leidt in de praktijk tot lagere kwaliteit dan gewenst en duurdere exploitatie dan voor de gebruikers betaalbaar is. En die investerings- en exploitatiebudgetten van zowel school, gemeente en kinderopvang zijn al niet ruim. Wij focussen ons op het maximaliseren van de voor die beschikbare budgetten te creëren (meer)waarde. Dit stelt de opdrachtgever in staat de daarop gerichte andere vraag te stellen.

een andere vraag

In onze persoonlijke aanpak leggen wij de focus op het creëren van die maximale waarde:

  • belevingswaarde (identiteit, uitstraling)
  • gebruikswaarde (onderwijskundig, pedagogisch, didactisch, maatschappelijk)
  • toekomstwaarde (flexibiliteit, aanpasbaarheid, duurzaamheid)
  • technische waarde (langdurig presteren, simpele bediening) én
  • financiële waarde door het sturen op levensduurkosten (TCO).

Niet het vastgoed staat centraal, maar de resultaten van de processen die daarmee worden gefaciliteerd. De schoolbesturen kunnen daardoor een essentieel andere vraag gaan stellen. In de plaats van op (alleen) prijs kan nu worden geselecteerd op waarde.

belevingswaarde

De school krijgt zijn eigen unieke uitstraling door de eindeloze mogelijkheden in de gevelafwerking. Tot slot sluiten we daarop aan met de inrichting van de buitenruimte die een verlengstuk van het interieur moet zijn.

Het casco van de elementaire school bestaat uit kolommen en vloerplaten. Zowel in de betonnen als de houten variant worden geen balken gebruikt waardoor, met een standaard vrije hoogte van 3,5 meter, lichte en rustig ogende ruimten ontstaan. De afwerking van het interieur wordt afgestemd op de wensen van de school. Het casco vormt de basis die we kunnen aanvullen met een houten interieur of een kleurrijk interieur; in overleg met het team van de school maken we die keuzen.

gebruikswaarde

Binnen De Elementaire School gebruiken we onze gecombineerde kennis over onderwijs, kinderopvang en sport om samen met de gebruiker tot het meest optimale gebouw te komen. De opzet van het bouwsysteem helpt ons daarbij omdat we voorzieningen op elke inhoudelijke maat kunnen maken.

Door de unieke samenwerking binnen De Elementaire School beschikken we over brede inhoudelijke kennis over onderwijs, de kinderopvang en sport- en beweegvoorzieningen, en alle ontwikkelingen daarin. Wij begrijpen uw belangen en hoe we die kunnen borgen. In de workshops die we aanbieden bij het vormgeven van uw optimale gebouw, moedigen we u en de gebruikers hiervan aan om na te denken over hoe het onderwijs en het ontwikkelen van kinderen in de nabije en verdere toekomst vorm zal krijgen. De uitkomst vertalen we in passende huisvestingsconcepten. Met ons bouwconcept kunnen we voorzieningen op elke inhoudelijke maat maken.

toekomstwaarde

We zien duurzaamheid als een basishouding, leidend bij al onze keuzes in de opzet en samenstelling van ons innovatieve bouwconcept.

Naast de hoge eisen op energiegebied is ons concept volledig circulair, demontabel en remontabel.

Zo creëren we hergebruikswaarde en restwaarde.

We nemen in de ruimtelijke opzet voorzieningen mee die al heel veel functionele flexibiliteit in zich hebben en een grote diversiteit van werken mogelijk maken, zonder dat het gebouw hoeft te worden aangepast. Maar als in de toekomst toch een aanpassing nodig is, kunnen we die met ons innovatieve bouwconcept De Elementaire School steeds snel, eenvoudig en met geringe kosten doorvoeren.

technische waarde

Een frisse school door een hoogwaardige installatie met een simpele bediening

Het is voor u en uw gebruikers van essentieel belang dat het gebouw technisch optimaal presteert: binnenklimaat, verlichting, ventilatie, akoestiek moeten aan de hoge standaarden van het onderwijs voldoen en blijven voldoen. Maar ook dat het gebruikersvriendelijk is en simpel te bedienen. Dat garanderen we.
We zorgen ervoor dat de technische installatie van onze scholen zo eenvoudig mogelijk in elkaar zit.
Dit is onderdeel van het in de toekomst snel, eenvoudig en tegen lage kosten kunnen aanpassen van het gebouw.
Gedurende de levensduur van het gebouw worden de prestaties van de installatie op afstand gemonitord en ingeregeld, zodat u zich volledig met het onderwijs kunt bezighouden.

financiele waarde

Met De Elementaire School bieden we maximale waarde binnen budget gedurende de hele levensduur.

Misschien wel de belangrijkste waarde is de financiële duurzaamheid van de voorziening. De betaalbaarheid voor de gemeente (investering) is voor ons de basis. Dit betekent: geen overschrijdingen van beschikbaar budget. En dat is niet onze enige focus. Het gaat ons juist om de duurzame betaalbaarheid van de exploitatiekosten van het gebouw (energie, onderhoud). Daarbij laten we ons niet blind leiden door alles wat op het gebied van duurzaamheid mogelijk is, maar juist door wat voor u zinvol en betaalbaar is. Opdat we de juiste keuzes maken, die zichzelf terugverdienen in de exploitatiefase.

Plus: mogelijke langjarige ontzorging
Optioneel kunnen wij naast de realisatie van een gebouw met bovengenoemde beloftes en daarmee gepaard gaande prestaties, waaronder exploitatiekosten (binnen uw MI-vergoeding), ook na oplevering blijvend ondersteunen in het instandhouden van een goed faciliterend gebouw. Met een dergelijk meerjarencontract ontzorgen we de school volledig van alle werkzaamheden die nodig zijn om het gebouw te onderhouden.