onze belofte

de 5 dingen die wij kunnen beloven

Ons innovatieve bouwconcept is energieneutraal en volledig circulair, klimaatadapatief, demontabel en remontabel

Onze 5 beloftes

Als consortium doen wij u 5 beloftes. Daarbij zien we duurzaamheid niet als een belofte. Duurzaamheid is onze basishouding, leidend bij al onze keuzes in de opzet en samenstelling van ons innovatieve bouwconcept De Elementaire School. Naast de hoge eisen die de wetgever op bijvoorbeeld energiegebied al stelt, is ons concept volledig circulair, klimaatadapatief, demontabel en remontabel. Voor ons is dit vanzelfsprekend.

Wat maakt ons onderscheidend?

Wat scholenbouw betreft onderscheiden wij ons expliciet ten opzichte van alle andere aanbieders door onze inhoudelijke kennis van het onderwijs, de kinderopvang en sport- en beweegvoorzieningen, en alle ontwikkelingen daarin. Wij begrijpen uw belangen en hoe we die kunnen borgen. In de workshops die we aanbieden bij het vormgeven van uw optimale gebouw, moedigen we u en de gebruikers hiervan aan om na te denken over hoe het onderwijs en het ontwikkelen van kinderen in de nabije en verdere toekomst vorm zal krijgen. De uitkomst vertalen we in passende huisvestingsconcepten. Met ons bouwconcept kunnen we voorzieningen op elke inhoudelijke maat maken.

Belofte 1: ongelimiteerde facilitering

Onze eerste belofte is dan ook dat het gebouw u bij ingebruikname ongelimiteerd zal faciliteren in de manier waarop u erin wilt werken, wilt samenwerken met partners, relaties wilt aangaan met de omgeving et cetera.

Belofte 2: heel veel functionele flexibiliteit

Onze tweede belofte is dat we in de ruimtelijke opzet voorzieningen opnemen die al heel veel functionele flexibiliteit in zich hebben en een grote diversiteit van werken mogelijk maken, zonder dat het gebouw hoeft te worden aangepast.

Belofte 3: snel en eenvoudig aanpasbaar

Als in de toekomst toch een aanpassing nodig is, kunnen we die met ons innovatieve bouwconcept De Elementaire School steeds snel, eenvoudig en met geringe kosten doorvoeren. Dit is onze derde belofte.

Belofte 4: een optimale technische prestatie

Daarbij is het voor u en uw gebruikers van essentieel belang dat het gebouw technisch optimaal presteert: binnenklimaat, verlichting, ventilatie, akoestiek et cetera moeten aan de hoge standaarden van het onderwijs voldoen en blijven voldoen. Dat garanderen we. Dit is onderdeel van het in de toekomst snel, eenvoudig en tegen lage kosten kunnen aanpassen van het gebouw. Ook dat garanderen we. Het is onze vierde belofte.

Belofte 5: ultieme financiële duurzaamheid

Onze vijfde, en voor u en uw gebruikers wellicht nog belangrijkere primaire belofte betreft de financiële duurzaamheid van de voorziening. De betaalbaarheid voor de gemeente (investering) is voor ons de basis. Dit betekent: geen overschrijdingen van beschikbaar budget. En dat is niet onze enige focus. Het gaat ons juist om de duurzame betaalbaarheid van de exploitatiekosten van het gebouw (energie, onderhoud). Daarbij laten we ons niet blind leiden door alles wat op het gebied van duurzaamheid mogelijk is, maar juist door wat voor u zinvol en betaalbaar is. Opdat we de juiste keuzes maken, die zichzelf terugverdienen in de exploitatiefase. Uiteraard altijd in overleg met u.

Plus: mogelijke langjarige ontzorging

Optioneel kunnen wij u naast de realisatie van een gebouw met bovengenoemde beloftes en daarmee gepaard gaande prestaties, waaronder exploitatiekosten (binnen uw MI-vergoeding), ook na oplevering blijvend ondersteunen in het instandhouden van een goed faciliterend gebouw. Met een dergelijk meerjarencontract ontzorgen we u volledig van alle werkzaamheden die nodig zijn om het gebouw te onderhouden en langjarig naar uw zin te laten functioneren.